Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam Ondernemer
Huyvaert Stefanie

Vestigingsadres
Kasteelstraat 39 – 8340 Moerkerke – België

Telefoonnummer 
+32 (0)485 62 35 64

E-mailadres
info@depraktijkinbeweging.be

KBO-ondernemingsnummer
BE 0541 374 222

Hierna genoemd: “De Praktijk In Beweging”

Gebruik van de website

Door de toegang tot en het gebruik van de website https://www.depraktijkinbeweging.be, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt, of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Praktijk In Beweging is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Huyvaert Stefanie, zaakvoerdster van De Praktijk In Beweging.

Rechtmatig gebruik

U verbindt zich er onder meer toe om de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken:

  • U verbindt zich er toe om geen gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt.
  • U verbindt zich er toe om de website niet te gebruiken voor  transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrop van maar niet bperkt tot materieel met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
  • U verbindt zich er toe om de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • U verbindt er zich toe om de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire  doeleinden zonder vooorafgaandelijke toestemming van De Praktijk In Beweging behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

De Praktijk In Beweging levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal De Praktijk In Beweging de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De Praktijk In Beweging kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechstreekse of onrechtstreekse scahde die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (www.depraktijkinbeweging.be) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Praktijk In Beweging geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechstreekse of onrechstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

De Praktijk In Beweging kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzonder of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid al gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programmas of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of paginas van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De Praktijk In Beweging verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud  of de kenmerken ervan of voor enige ander vorm van schade  door het gebruik ervan.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

Statistieken

De Praktijk In Beweging kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype, of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen in verband met deze website zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.

Privacybeleid en gebruik van cookies

Wij hebben respect voor uw privacy en het gebruik, bewaren en verwerken van persoongegevens. Het gebruik van deze website betekent dat u akkoord bent met ons privacybeleid. Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.